DSS Honda Civic / CRX EF D-Series SOHC Basic Axle Level 0 (exc. HF) -Right

DSS Honda Civic / CRX EF D-Series SOHC Basic Axle Level 0 (exc. HF) -Right

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1988-1991 Honda Civic Base
1988-1991 Honda Civic DX
1990-1991 Honda Civic EX
1988-1991 Honda Civic LX
1988-1991 Honda Civic RT 4WD
1989-1991 Honda Civic Si
1988-1989 Honda Civic Wagovan
1989-1991 Honda CRX Base
1988 Honda CRX DX
1988-1991 Honda CRX HF
1988-1991 Honda CRX Si