DSS Honda Civic EG/EK D-Series SOHC Basic Axle Level 0 -Right

DSS Honda Civic EG/EK D-Series SOHC Basic Axle Level 0 -Right

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-2000 Honda Civic CX
1992-2000 Honda Civic DX
1992-2000 Honda Civic EX
1998-2000 Honda Civic GX
1996-2000 Honda Civic HX
1992-2000 Honda Civic LX
1992-1995,1999-2000 Honda Civic Si
1999 Honda Civic Value Package
1992-1995 Honda Civic VX