DSS Honda EG/DC/EK with EKK2 mounts K-Series 475HP Level 2.9 Axle -Right

DSS Honda EG/DC/EK with EKK2 mounts K-Series 475HP Level 2.9 Axle -Right

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-1995 Honda Civic CX
1992-1995 Honda Civic DX
1992-1995 Honda Civic EX
1992-1995 Honda Civic LX
1992-1995 Honda Civic Si
1992-1995 Honda Civic VX